Методична робота


Методична робота

 

 

Осередком здійснення навчально-виховного процесу та роботи з педагогогічними кадрами в дошкільному закладі є методичний кабінет, програмне забезпечення якого відповідає сучасним вимогам та нормам.

Головною метою методичного кабінету є навчально - методичне забезпечення педагогічного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників в закладі.

Завданнями методичного кабінету є:
- вивчення умов забезпечення психічного та фізичного здоров'я вихованців, набуття ними життєвого досвіду та вироблення умінь і навичок, необхідних для подальшого навчання, стану організації педагогічного процесу в групах; - розробка, апробація та впровадження освітніх технологій та систем, перспективного педагогічного досвіду;
- вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами;
- створення організаційних умов для безперервного фахового вдосконалення
кваліфікації педагогів;
- проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення та узагальнення їх перспективного педогогічного досвіду то його впровадження.

У програмово-методичному забезпеченні значне місце відводиться нормативно- директивним документам, інструктивно-методичним матеріалам МОН України, обласного, міського, районного управління освіти, періодичним виданням професійної спрямованості, документації вихователя-методиста, матеріалам атестації працівників, співпраці зі школою, родиною.


 

Виховна робота

 

Виховання це — увесь процес формування особистості й підготовки її до активної участі у виробничому, суспільному й духовному житті. У дещо вужчому, але конкретнішому вираженні зміст виховання в народній педагогіці охоплює формування морального обличчя, інтелектуальний і фізичний розвиток, прищеплення працьовитості й естетичних смаків.

Виховна робота нашого дошкільного закладу направлена на виконання завдань і вимог програми розвитку дитини "Українське дошкілля". Весь навчально-виховний процес відповідає віковим та психологічним особливостям дітей.

 

В процесі навчально-виховного процесу педагоги нашого навчального  закладу дотримуються таких принципів:

1.Принцип народності передбачає єдність загальнолюдсь­ких і національних цінностей; забезпечення національної спря­мованості виховання; оволодіння духовними багатствами свого народу: мовою, традиціями, звичаями, національно-етнічною культурою; шанобливе ставлення до національних надбань тих народів, які мешкають в Україні.

2.Принцип демократичності потребує подолання автори­тарного стилю виховання; забезпечення співробітництва вихова­телів і вихованців; врахування думки колективу й кожної особи­стості; виховання особистості як вищої природної і соціальної цінності; формування колективу на засадах волі і прагнень його членів; в цілому формування вільної особистості.

3.Принцип природовідповідності спрямований на врахуван­ня багатогранної природи людини, особливостей її анатомо-фізіологічного і психічного розвитку.

4.Принцип гуманізації передбачає створення оптимальних умов для інтелектуального і соціального розвитку кожного ви­хованця; виявлення глибокої поваги до людини; визнання при­родного права кожної особистості на свободу, на соціальний за­хист, на розвиток здібностей і вияв індивідуальності, на самореалізацію фізичних, психічних і соціальних потенцій, на створен­ня соціально-психічного фільтра проти руйнівних впливів нега­тивних чинників навколишнього природного і соціального сере­довища; виховання у молоді почуттів гуманізму, милосердя, доб­рочинності.

5.Принцип неперервності випливає з того, що виховання є багатогранним і багатофакторним процесом, який не обмежуєть­ся ні часовими, ні віковими рамками; виховання здійснюється з часу народження і триває впродовж усього життя; соціальне і природне середовище, діяльність особистості так чи інакше впли­вають на формування певних якостей; процес навчання — важ­ливий чинник виховання як через зміст навчального матеріалу, так і через організацію діяльності.

6.Принцип індивідуалізації та диференціації: врахування у навчально-виховному процесі індивідуальних особливостей фізичного, психічного і соціального розвитку особистості; засто­сування засобів впливу на особистість з урахуванням її індивіду­альних фізичних і соціально-психічних властивостей; моделю­вання на основі індивідуальних потенцій групових та індивіду­альних програм розвитку, стимулювання фізично-оздоровчої, предметно-практичної, навчально-пізнавальної, соціально-кому­нікативної, орієнтаційно-оцінної діяльності вихованців.

7.Принцип єдності виховання і життєдіяльності: процес виховання — не відокремлена сфера діяльності уособлених лю­дей, він є цілісною системою організації життєдіяльності дітей і дорослих у сім´ї, школі, на виробництві, в соціально-природно­му середовищі; кожен компонент такої діяльності певним чином впливає на формування тих чи тих якостей особистості; органі­зовуючи будь-який вид діяльності, необхідно дбати, щоб вона несла в собі виховний потенціал.

Принцип етнізації передбачає наповнення виховання на­ціональним змістом, спрямованим на формування національної свідомості і національної гідності; створення умов для дітей усіх національностей, що є громадянами України, навчатися рідною мовою, вивчати традиції, звичаї, обряди свого народу; забезпечувати умови для відчуття етнічної причетності до свого народу, його культури, формування рис національної ментальності; ви­ховувати в молоді почуття соціальної відповідальності за збере­ження, примноження і продовження етнічної культури.

9.      Принцип послідовності і систематичності вимагає забезпечувати певний вплив на особистість дитини з урахуванням
її вікових можливостей і розвитку, поступово розширювати сис­тему вимог до діяльності; забезпечувати доцільну єдність вимог до вихованця з боку вихователів (членів сім´ї, та ін.): створювати оптимальні умови для вияву самостійності вихован­ця при розв´язанні виховних завдань, дбаючи про розумне педа­гогічне керівництво.

10.    Принцип культуровідповідності передбачає невід´ємний
зв´язок виховання з культурними надбаннями людства і, зокре­ма, свого народу: знання загальнолюдських багатств у царині культури, особливостей розвитку та становлення національної культури і її взаємозв´язку з загальнолюдською, знання історії свого народу, його культури; забезпечення духовної єдності та спадкоємності поколінь.

 

 


 

Відкриті покази, колективні перегляди

 

за/п

Зміст роботи

Дата

Форма проведення

Відповідальні

1.

Тематичні заняття:

             - День знань;

 

 

Тиждень писемності

            - Мова калинова

           - Андріївські вечорниці;

           -  Вінок для Лесі;

           - Стрітень;

           -  Знай свої права;

           - БЖД;

01.09.2015р.

 

 

12-16.11.2015р.

 

12.2015р.

02.2016р.

02.2016р.  06.2016р.

_05.2016р.

 

Заняття

 

Озн. з групою

В-лі стр, сер гр..

 

В-лі стр., музкер.

- « -

- « -

- « -

- « -

В-лі всіх гр.., музкер.

2.

Св’ята:

        - Осінь у Львові;

       - Скарби осіннього лісу

 

        - Новорічно-різдвяні;

 

       - Уклін Тобі Тарасе!

 

 

     - Свято матері;

     - Прощай садок!

     - Свято Героїв;

     - Фізкультурні свята

     - День Конституції

     _ День Незалежності

 

Жовтень

 

 

Грудень

 

Березень

 

 

Травень

Травень

25.05.2016р.

1 раз на 3 місяці

__.06.2016р.

__.08.2016р.

 

 

 

 

 

концерт

 

 

 

 

Педагоги, музкер., батьки, діти; фізрук

В-лі всіх гр.., музкер.

В-лі стр,  музкер.

В-лі всіх гр.., музкер.

- « _

В-лі стр,  музкер.

3.

Розваги:

                  - Дні здоров’я;

 

                  - музичні/фізкультурні згідно тематичних тижнів;

 

                  - День сміху;

                 - БЖД;

                - Великодні гаївки

                 - День іменника;

 

Ост.день м-ця

Через тиждень чергуються

 

 

1.04.2016р.

____05.2016

04.2016р.

1 раз в місяць

 

 

 

Педагоги

 

 

 

 

Педагоги

Педагоги, музкер.

- « -

4

Заняття :

- екологічні стежини;

-  патріотичне виховання

 

 

жовтень

лютий

 

 

Педагоги стр.гр.

 

Колективні перегляди

№ за/п

Зміст роботи

Термін

Форма проведення

Відповідальні

Примітка

1

Заняття :

- екологічні стежини;

жовтень

 

Цікаві види д-сті

 вихователі

 

 

 

 

Авторські з-тя

2

- ознайомлення з довкіллям рідного краю

листопад

заняття

Авторські заняття

3

Трудове виховання

лютий

заняття

Авторські заняття

4.

Ознайомлення з навколишнім світом та розвиток мовлення

грудень

заняття

Авторські з-тя

5

 

січень

Цікаві види д-сті

 

 

В и с т а в к и, конкурси

№ за/п

Зміст заходу

Термін

Відповідальні

Форма проведення

Примітка

1

- На кращу групу до нового навчального року

08-09.2015р.

педагоги

конкурс

 

2

- Ой радуйся земле /кращий куточок до Новорічно-Різдвяних свят

12.2015

педагоги

конкурс

 

3

Вернісаж:

- осінь;

- Зима;

- Весна;

- Літо;

 - Великодні картинки;

 

 

І раз в кВ.

 

 

 

04.2016р.

 

педагоги

 

Виставки дитячих робіт